توئیت دبیرکل سازمان ملل در حمایت از زنان افغانستان