آغاز کنکور کارشناسی ارشد ۱۴۰۰ / این آزمون چند داوطلب کرونایی دارد؟