برنامه راه اندازی مرکز آموزش نیروی ماهر فرآوری گوهرسنگ در تایباد