فعالیت سالن‌های نمایشی در شهرهای نارنجی از فردا آغاز می‌شود