اصولگرایان باید راهی باز کنند تا مردم احساس کنند مدیریت کشور یکدست شده است