آخرین وضعیت جسمی بدلکار مشهور ایرانی / ارشا اقدسی به خواب مصنوعی رفت