در اولین فرصت به میز مذاکرات ثمربخش باز خواهیم گشت