این آدمخوار واقعی پس از قتل گوشت آنها را با کره سرخ می‌کرد و میخورد! / عکس

این آدمخوار واقعی پس از قتل گوشت آنها را با کره سرخ می‌کرد و میخورد! / عکس