واریانت جدید کرونا در اوگاندا شناسایی شد؛ A.۲۳.۱ چیست؟