کتک زدن سالمندان در یکی از مرکز تحت نظر بهزیستی لرستان تایید شد / سه نفر از پرسنل اخراج شدند