مانع ورود رئیسی به آمریکا برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل شوید