باز شدن ناگهانی زمین در مشهد / ۲ نفر به درون چاه فاضلاب سقوط کردند