اتحادیه اروپا مذاکرات تجاری با واشنگتن را به حال تعلیق درآورد