عزم ارکان نظام برای رفع تحریم‌ها جدی است

عزم ارکان نظام برای رفع تحریم‌ها جدی است