پاک شدن کیفیت هوای امروز تهران پس از بارش باران + جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰

پاک شدن کیفیت هوای امروز تهران پس از بارش باران + جمعه ۱۴ آبان ۱۴۰۰