گزارش بورس ۹ مرداد ۱۴۰۰ / رشد شاخص کل امروز طوفانی بود