فروش قطعات استوک کامپیوتر / قطعات …بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق …ساخت و تعمیر انواع تابلو نئون گازی …دستگاه ارت الکترونیکی

استفاده از واکسن خارجی در کنار واکسن ایرانی ایرادی ندارد