تمام واکسن‌های‌ کرونا در دولت روحانی پیش خرید شدند