نمی‌توان از فضای مجازی و انقلاب اطلاعات فاصله گرفت / اگر بخواهیم با فساد و رانت هم مبارزه کنیم راه آن استفاده از فضای مجازی است