مجلس و دولت کاری به حقوق کارگران ندارند / شاخص‌های تعیین دستمزد کارگران چیست؟

مجلس و دولت کاری به حقوق کارگران ندارند / شاخص‌های تعیین دستمزد کارگران چیست؟