دولت ایران خواهان مذاکرات نتیجه‌محور، با هدف برداشته شدن فشارها و تحریم‌های ناعادلانه است