به دار آویختن ۴ نفر در هرات از سوی طالبان در ملاء عام