باید درباره رفع محدودیت‌ها برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنیم / لزوم تشدید اعمال قانون و نظارت بر اجرای شیوه‌نامه‌ها همزمان با گسترش واکسیناسیون