خاطره جالب رسول نجفیان از دیدن معلمش در صف نانوایی / فیلم