آغاز تصویربرداری «ملاقات خصوصی» با حضور هوتن شکیبا