عدم انتقال مالکیت ۶۹ دستگاه اپتیما در شرکت زیر مجموعه بانک آینده