رئیس جمهور: ایران به زیرساخت های اقتصادی آسیا متصل می شود