این افراد تزریق واکسن کرونا را ۳ هفته به تاخیر بیاندازند