پدیده دندان‌کُشی هم آمد!

پدیده دندان‌کُشی هم آمد!