گزارش بورس ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ / ورق بورس برگشت؛ شاخص کل صعودی شد