جزییات نحوه واکسیناسیون استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد