سفر اشرف غنی به تهران برای شرکت در مراسم تحلیف رییسی