در دولت دوازدهم خدمات ارزنده‌ای در نظام سلامت انجام شد / هیچ بیماری بدون تخت پشت درهای بیمارستانی نماند