آفرود قدرتمندی که از شیب با دنده عقب بالا می رود /فیلم