شاخص آلودگی هوا در ۲۰ ایستگاه تهران به بالای ١۵٠ رسید!

شاخص آلودگی هوا در ۲۰ ایستگاه تهران به بالای ١۵٠ رسید!