وزیر خارجه جمهوری آذربایجان: به هر تهدیدی پاسخ می‌دهیم