وثیقه برای مشمولان متقاضی اربعین حذف شد / مشمولان به این سامانه مراجعه کنند