پایداری شبکه ارتباطی کشور در آغاز سال تحصیلی ضروری است