اجازه ندهیم در دنیا متهم به پنهان‌کاری شویم / تعهدات برجامی که طبق قانون مجلس نباید ادامه پیدا کند را ادامه نخواهیم داد