تصویر دردناک از پدری که جنازه پسر را بر دوش حمل ‌می‌کند!