مطب ارتودنسی دکتر مهدی فهیمی هنزائیکلینیک زیبایی و رفع موهای زائد …بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق …دفتر ترجمه رسمی آینده شماره پروانه …

حسرتی که بر دل بانوی ایرانی نماند؛ تشکیل اولین گروه موسیقی کر بانوان