رکود در بازار خودرو / فروشنده و خریدار دست از معامله کشیده اند