چند نفر مبتلا به ایدز در کشور شناسایی شده است؟

چند نفر مبتلا به ایدز در کشور شناسایی شده است؟