گزارش بورس ۲۴ مهر ۱۴۰۰ / شاخص کل ۴۰ هزار واحد صعود کرد