آمار میزان واکسیناسیون کرونا در کشورهای مختلف تا پنجشنبه ۷ مرداد