«اُمیکرون» با تست PCR قابل تشخیص است؟

«اُمیکرون» با تست PCR قابل تشخیص است؟