از صحبت‌های من سو برداشت شد / هنوز هم معتقدم در این سال‌ها ظلم بسیاری به من شده است