تاکید معاون شعب بانک ملی ایران بر تداوم حضور اثربخش بانک در پروژه های ملی