وضعیت بازار خودرو بعد گرانی دلار / ٢٠۶ بیش از ۵ میلیون گران شد

وضعیت بازار خودرو بعد گرانی دلار / ٢٠۶ بیش از ۵ میلیون گران شد