جزییات ارسال یازدهمین محموله واکسن روسی «اسپوتنیک وی» به ایران